Koirien Irtipitoluvat kokeisiin ja koulutuksiin 1.3.-19.8.

on anottavissa Omariista -kannasta  https://riista.fi/metsastys/lupien-haku/muut-lupalomakkeet/koirakoulutus-tai-koe/

Jos koiria pidetään vapaana koulutuksen tai kokeen yhteydessä irtipitoaikana, se vaatii aina irtipitoluvan Suomen Riistakeskukselta. Luonnollisesti myös koiran kouluttaminen, kokeiden järjestäminen ja irtipito muutenkin vaatii aina myös metsästysoikeuden haltijan tai maanomistajan luvan.

Suomen riistakeskus voi antaa luvan poiketa koiran kiinnipitovelvollisuudesta koirakokeen pitämiseksi tai koiran kouluttamiseksi. Koirakokeen ja kouluttamisen tulee tapahtua siten, että rauhoitettuja riistaeläimiä ei niiden lisääntymisaikana häiritä. Lupia on myönnetty esimerkiksi noutajien ja seisojien vesikokeisiin.

Ohjeet luvan hakemiseen löytyy riista.fi sivustolta. Kokeen/koulutuksen järjestäjän tuleekin muistaa anoa lupa koiran irtipitämiseen riittävän ajoissa. Anominen tapahtuu kivuttomimmin Omariista -palvelun kautta. Huomioikaa pitkä aika, joka menee hakuprosessiin ja valitusaikaan.

Vastuu lupien hakemisesta kuuluu kokeen järjestäjälle (vastaavalle koetoimitsijalle), hän vastaa että kokeissa on kaikki kunnossa ja ne pidetään Kennelliton ohjeen mukaisesti.

Metsästyslain mukaan tarvitaan 1.3.-19.8. välisenä aikana Suomen Riistakeskuksen lupa koiran irtipitämiseksi sellaisissa kokeissa/koulutuksessa, joissa koiraa ei voida välittömästi kytkeä kokeen/koulutuksen aikana. Lupia myönnetään vain SKL:n hyväksymiin koemuotoihin. ​Hakuaika vähintään 2 kk ennen koetta, huomioikaa viranhaltijoiden työaika sekä jokainen päätös tarvitsee lakisääteisen valitusajan.

Koemuotoja, jossa irtipitolupia tarvitaan, ovat: palveluskoirat (viestikoe/PAVI), kanakoirat (vesi- ja jälkikoe, metsäkoe, kenttäkoe, KAER), muut lintukoirat (NOU, NOME, SPA), muut kokeet (VEPE ja VERI).

Ohjeisto:
Lupia voidaan myöntää vain kokeisiin, jossa riistaeläimiä ei häiritä niiden lisääntymisaikana. Toisin sanoen koemuodon tulee olla sellainen, ettei kyseistä häirintää tapahdu. Tämä määrittely saattaa tulla vastaan, jos joku hakee lupaa kanakoirien metsä-, kenttä- tai erikoiskokeita varten maalis-huhtikuulle. Lupia koirien irtipitämiseksi koirakokeissa myönnetään vain Kennelliiton hyväksymiin koemuotoihin.

Koirien koulutusta varten luvat hakee pääsääntöisesti järjestävä yhdistys/metsästysseura. Mikäli hakijana on yksittäinen koiranomistaja, on häneltä syytä pyytää selvitys koulutusalueen metsästysoikeuden haltijan suostumuksesta alueen käyttöön.

Sellaisissa koirakokeissa, jotka pidetään ajalla 20.8 - 28.2., ei tarvita riistanhoitopiirin lupia koirien irtipitämiseksi. Hirvikoirakokeet eivät kuulu piirin lupaharkintaan. ML 52 §:n mukaan hirvikoiria voidaan kouluttaa ja kokeita pitää vain 20.8. - 31.12. välisenä aikana. Luvan saaja vastaa siitä, että metsästyslain ja -asetuksen säädöksiä sekä tämän päätöksen ehtoja noudatetaan koirien koulutuksessa / kokeissa. Koirien koulutuksessa / kokeissa ei ole lupa poiketa riistaeläinten rauhoitusajoista, eikä rauhoitettuja riistaeläimiä saa häiritä.

Vuonna 2021 lupien hakeminen uudistui, kun järjestäjät itse pääsivät anomaan ao. luvat Omariista -palvelun kautta ja Kennelpiiri luopui yhteisluvista. Yhdistyksen tuleekin hakea kerralla, yhdellä anomuksella, irtipitolupa kaikkiin ko. aikavälin koe- tai koulutustapahtumiinsa. Jokainen Riistakeskuksen päätös on maksullinen. Laki velvoittaa, että kokeen järjestäjällä on asianmukainen irtipitolupa, jos koe järjestetään kiinnipitoaikana ja kokeissa koira on irrallaan ja voi häiritä pesimäaikaa.

MetsästysL 51 §: Koiran kiinnipitovelvollisuus. Maaliskuun 1 päivästä elokuun 19 päivään ulkona oleva koira on pidettävä kytkettynä tai siten, että se on välittömästi kytkettävissä.

Edellä 1 momentissa sanottu ei kuitenkaan koske:
1) alueen omistajan tai haltijan luvalla pihamaalla tai puutarhassa taikka koiran pitämiseen varatulla aidatulla alueella olevaa koiraa;
2) viittä kuukautta nuorempaa koiraa;
3) paimentamis-, opas- tai vartiointitehtävässä taikka muussa sen laatuisessa palvelutehtävässä olevaa koiraa;
4) poliisin, tullilaitoksen, puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen tehtävässä olevaa koiraa; eikä
5) koiraa, jota koulutetaan 3 tai 4 kohdassa tarkoitettuun tehtävään.
Edellä 1 momentissa tarkoitetusta velvollisuudesta saadaan poiketa, kun muuta kuin ajavaa koiraa käytetään metsästykseen. Kiellosta saadaan poiketa myös, kun kanakoiraa tai muuta lintukoiraa koulutetaan rauhoitettuja riistaeläimiä niiden lisääntymisaikana häiritsemättä.