Kokoamme tälle sivulle täsmäohjeita, joiden avulla toivomme helpottavamme työtänne kennelharrastuksen parissa. 
 

Huomioitavaa...

Ylituomarikurssille voi hakeutua henkilö

joka omaa vahvan kokemuksen omasta koelajista (koetoimitsijana toimiminen noin viiden vuoden aikana), olla tunnettu luotettavana koiraharrastajana sekä on kiinnostunut ylituomarin tehtävästä. Ylituomarin tulee olla fyysisiltä ja henkisiltä ominaisuuksiltaan ylituomariksi sopiva henkilö.

  • Piirihallitus tekee päätöksen ylituomarikoulutukseen hyväksymisestä (peruskoulutus)
  • Ylituomarikoulutuksen 1-osan järjestää Kennelpiiri, kurssi on kaikille koemuodoille sama
  • Ylituomari 1- koulutuksen suoritus on voimassa kaksi seuraavaa kalenterivuotta, minkä aikana on hakeuduttava ylituomari 2 kurssille
  • Perehtyneisyyden erityisvaatimukset ja erikoistumiskurssit (ylituomari 2 koulutus) määrittelevät rotujärjestöt ja rotuliitot, näin lajeilla voi olla eroja kriteereissä.

Rotujaostot tutustuvat hakemuspapereihin puoltaen/ei puoltaen hyväksymistä vaikka piirihallitus tekee päätöksen henkilön hyväksymisestä ylituomarien peruskoulutukseen.

****

Vastaavan koetoimitsijan rooli ja toiminta kokeissa

Koetoimitsijat ovat koemuotoon pätevöityjä toimitsijoita. Heiltä vaaditaan voimassa oleva pätevyys tehtävään sekä tarvittavat jäsenyydet tulee olla voimassa. Vastaava koetoimitsija voi toimia koetoimikunnan puheenjohtajana, koska hän vastaa koesääntöjen mukaisesta kokeenkulusta, valmisteluista, järjestelyistä ja toteutuksesta. Näin vastaavan koetoimitsijan onkin oltava koepaikalla vastaavan koetoimitsijan roolissa koko kokeen ajan (kokeen avauksesta aina kokeen päättötilaisuuteen saakka).

Jos koetoimitsija joudutaan vaihtamaan kokeeseen, järjestelmään muutoksen tekee kennelpiirin sihteeri ja vaihdoksen hyväksyy piirihallitus. Muistattehan että vaihtamiseen tulee olla pätevä syy (sama kuin ylituomarivaihdoksissa). Koetoimitsijoiden toimista on piiriin tullut enenevissä määrin erilaisia kysymyksiä, näin kennelpiiri on päättänyt järjestää 2023 aikana yleisen koulutustilaisuuden, jossa yhtenä aiheena käydään läpi kokeiden toimihenkilöiden toiminta, vastuu, rooli ja velvollisuudet. Koulutus on samalla koetoimitsijoiden jatkokoulutus ja siitä tehdään merkintä Omakoira-järjestelmään.

****

Koetta ei siirretä, jos ei ole osallistujia se perutaan aina silloin

Koe voidaan siirtää vain seuraavilla perusteilla:

  • sääolosuhteet ovat koirille kohtuuttoman epäedulliset tai koiria vahingoittavat
  • järjestäjästä riippumaton koealueen peruutus tai käytön este
  • koetta ei voi järjestää sääntöjen edellyttämällä tavalla
  • tuomarin äkillinen, ylivoimainen este, mikäli sijaista ei kohtuudella saada hankittua; esimerkiksi sairaus, onnettomuus, kuolema tms.
  • muun, ko. lajin säännössä/koeohjeessa mainitun syyn vuoksi

****

Ylituomari-, varaylituomari, tai koetoimitsijatehtävän peruuttaminen, 

Kun olet lupautunut ylituomariksi tai varaylituomariksi, lupaus on sinua sitova. Pätevä syy poisjäännille tai vaihtamiselle on esim. sairaus, työeste, perhejuhlat, hautajaiset tms. Tällöin ylituomarin on välittömästi otettava yhteys kokeen järjestäjään ilmoittaakseen asiasta. Valmistauduttava tarvittaessa ehdottamaan sijaista. Sijaisesta päättää kuitenkin järjestäjä ja kennelpiirin tulee AINA ylituomarimuutos vielä hyväksyä. Kokeiden järjestäjien tulee huolehtia kokeita anoessaan, että sopivat ennen tallentamista ylituomarin kanssa tehtävästä. Jälkikäteen muutoksen voi hyväksyä vain ym. tapauksessa. 

Kokeenjärjestäjä on välittömästi yhteydessä oman kennelpiirinsä sihteeriin ja ilmoittaa muutoksesta, piiri tallentaa omakoiraan nämä muutokset, nämä ei siirry koiratietokannasta omakoiraan.

****

Ylituomarin toiminta koetoimitsijana ja ylituomarina samassa kokeessa

Koe- ja kilpailutoimikunnan päätös 5.10.2022: Ylituomari ei voi toimia kokeen vastaavana koetoimitsijana, jos hän on lupautunut kyseisen kokeen vastaavaksi tai varalla olevaksi ylituomariksi. Vain ns. kokokauden kokeet ovat sallittuja, koska niihin ei nimetä vastaavaa koetoimitsijaa. Koetoimitsija voi antaa puolueetonta lausuntoa ylituomarin työskentelystä, ja toisin päin, mahdollisessa valitustilanteessa.

****

Kokeita voi anoa myös nopealla aikataululla

Kennelpiireillä on anomisajoista poiketen mahdollisuus myöntää alueelleen kokeita (ns. reppukokeet, täytekokeet) aikaisintaan kuusi (6) viikkoa ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen koepäivää. Kun teette koeanomuksen Omakoiraan käyttäen tätä lyhyttä aikaa, muistakaapa lähettää myös ilmoitus tekstiviestillä tai sähköpostilla piirinsihteerille Eijalle. Näin hän osaa käydä Omakoirassa käsittelemässä koeanomuksen. Huomioikaa ettette ano koetta jo myönnettyjen kokeiden kanssa yhtä aikaa! Tarkastelkaa Kennelliiton Tapahtumakalenteria 

****

Osallistuminen ylituomareiden jatkokoulutukseen 

Ylituomarin on osallistuttava hänelle suunnattuun jatkokoulutukseen vähintään joka toinen kerta ja hänen on toimittava tuomarin tai koetoimitsijan tehtävissä tai osallistuttava kokeisiin kilpailijana vähintään kerran kahden vuoden aikana. Esim: Mikäli rotujärjestö järjestää jatkokoulutusta joka vuosi on ylituomarin osallistuttava koulutukseen vähintään joka toinen vuosi Kennelpiirin, rotujärjestöjen ja –liittojen on valvottava, että ylituomari on osallistunut jatkokoulutukseen rotujärjestön tai –liiton vaatimusten mukaan ennen kuin hänelle annetaan uusi ylituomaritehtävä. Sääntömuutosten jälkeen on ylituomareiden käytävä uudistettujen sääntöjen mukainen jatkokoulutus ennen kuin hän voi ottaa vastaan uusia tuomaritehtäviä. Ylituomarien jatkokoulutusta saavat järjestää kennelpiirit, rotujärjestöt ja –liitot yhteistoiminnassa keskenään. Jatkokoulutustilaisuuksista on ilmoitettava hyvissä ajoin ennen tilaisuutta Kennelliiton Tapahtumakalenterissa

****